​Arvot ja strategia

Mitä Raudaskylän Kristillinen Opisto ry on tänään, mitä se on tulevaisuudessa?

Raudaskylän Kristillinen Opisto on laajasti tunnustettu ihmisarvoa kunnioittava, monipuolinen ja moniarvoinen oppijoiden ja toimijoiden yhteisö. Raudaskylän Kristillinen opisto edistää kaikella toiminnallaan ihmisten hyvinvointia ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia. Opistolla on vahva, oma asemansa koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden joukossa.   

Strategiamme pohjautuu arvoihimme. Raudaskylän Kristillisellä Opistolla kristillisyys tarkoittaa kristillistä lähimmäisenrakkautta, siis ennen kaikkea sitä, että hyväksytään ihmiset iästä, kansallisuudesta, taustasta tai elämänkatsomuksesta riippumatta. Samalla se merkitsee vastuuta maailmasta toivon ilmapiirissä. Sitä, että huolehditaan toinen toisistamme.

 
Olemme monimuotoinen kouluttaja

Raudaskylän Kristillinen Opisto vastaa koulutus- ja kehittämistoiminnassaan joustavasti sekä yksilön että yhteiskunnan tarpeisiin. Kaikkea toimintaa ohjaa opiskelijalähtöinen hyvinvointia tukeva pedagogiikka. Toiminta on korkeatasoista ja samalla maanläheistä.

Opisto on yhteisö, jossa jokainen kohdataan omana itsenään, kaikista pidetään huolta ja jokaisen vahvuudet pääsevät esille. Keskiössä on jatkossakin osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja hanketoiminta tarjoavat yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimispolkuja. Kasvua vaalitaan elinikäisen oppimisen hengessä, tulevaan suunnaten.  Ekososiaalisen sivistyksen tavoitteet viitoittavat toimintaa. 

Opistolla on aidosti vaikuttava ja uudistava roolinsa alueella: koulutus- ja kehittämistoiminta tuovat alueelle uutta tietoa, taitoa ja kumppanuuksia. Vastaavasti opiston asiantuntijuus heijastuu alueelle ja valtakunnan tasolle asti. 

Musiikilla on ollut vahva asema opiston toiminnassa, tulevaisuudessa jopa kasvava. 

 
Kannamme paikallisen ja globaalin vastuumme

Sivistys on arvo, jolle kaikki opiston toiminta perustuu. Se on paitsi tiedollista ja taidollista, myös yhteiskunnallista sivistystä. Se on vastuuta itsestä, lähimmäisestä ja luonnosta – sydämen sivistystä. Pienellä opistonmäellään opisto on satavuotiaanakin osa maailmankylää; tunnettu, tunnustettu ja aktiivinen toimija.  
 
Raudaskylän Kristillinen Opisto haluaa olla sekä paikallinen että globaali vastuunkantaja. Kaikkeen toimintaamme kuuluu vastuu ekologisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta eheydestä ja monimuotoisuudesta. Se tarkoittaa, että kestävä kehitys, kansainvälisyys ja rauhan edistäminen ovat osa opiston jokapäiväistä elämää.

 
Edistämme hyvinvointia alueellamme

Aito alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen ovat välttämätön osa opiston strategiaa. Vaikuttava kehittämishanketoiminta, toimivat työelämäyhteydet, yhteistyösuhteet ja monialaiset verkostot ovat opistolle tärkeitä. Merkittävä osa konsernia on opiston omistama Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy.  

Opistolla edistetään mahdollisuuksien tasa-arvoa monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Opisto tarjoaa eväitä siihen, että jokaisella on yhtäläiset edellytykset hyvinvointiin ja sivistykseen. Turvallinen, kodinomainen kampus, oma keittiö ja yhteisöllisyyden vaaliminen – niin opistoyhteisössä kuin virtuaalisestikin – ovat tärkeitä.

 
Kehitämme toimintaamme

Työyhteisöissä hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia muuttuvissa työelämän haasteissa. Keskeistä on hyvä esimiestyö, itsensä johtaminen, selkeät prosessit sekä ammattitaidon ja osaamisen vaaliminen. Kaikki lähtee rakentavasta, yhteisöllisyyttä edistävästä toimintakulttuurista, jossa vaalitaan myönteisyyttä ja tuetaan jokaisen vahvuuksia.

Opisto pitää jatkossakin kiinni nopeasta reagointikyvystään; vastaa toiminnallaan yhteiskunnalliseen  tarpeeseen ja avautuviin uusiin, arvopohjaansa sopiviin toimintamahdollisuuksiin. 

Henkilöstö on palvelutehtävässä, jossa jokaisen työpanos on tärkeä. Kaikissa toiminnoissa työtä tehdään yhteisen päämäärän ja opistoyhteisön hyväksi.

Toiminta pidetään taloudellisesti kannattavana ja tuloksellisena. Koulutustoiminta pidetään tarjonnan, laadun ja talouden näkökulmasta riittävän laajuisena, jotta aikaa ja resurssia on niin perustyölle, kehittämiselle kuin uusille avauksillekin.

Laadunhallinnan jatkuva kehittäminen on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria.