• $
  • Kestävän kehityksen opisto

Kestävän kehityksen opisto – ihmisen kokoinen

Mitä kestävä kehitys meille merkitsee?

Ihmisen elämä on kaari ja kestävä kehitys on jatkumo. Kestävän kehityksen eväät tulevat perinteestä. Siitä, että tärkeät asiat tunnistetaan. Kestävän kehityksen täytyy olla ihmisen kokoinen, sellainen, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa maailmaan.

Kestävä kehitys on ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta. Yhteisöllisyys toteutuu toiminnassamme. Järjestämme yhteistyössä kursseja, koulutuksia, tapahtumia eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Yhteistyön arjessa kohtaamme kysymyksiä ja etsimme vastauksia siihen, miten ihmisenä ja yhteisönä menemme eteenpäin.

Raudaskylän Kristillisen opiston kestävän kehityksen ohjelma kattaa kestävän kehityksen neljä osa-aluetta. Ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys nivoutuvat osaksi oppilaitoksen arkea, ja niitä käsitellään teemavuosittain. Kestävän kehityksen teemat näkyvät opiskelijoille opetussuunnitelmissa, ruokailussa ja asumisessa. Henkilökunnan osalta teemat liittyvät oman työn ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen.

Maanläheisyys. Arki.

Ekologinen kestävä kehitys

Oma lähestymistapamme ekologiseen kestävään kehitykseen on maanläheisyyden ja arjen näkökulma. Siihen liitettynä kohtuullisuuden ja yksinkertaisen elämäntavan haaste antaa välineitä myös isompien ongelmien ratkaisuille.

Vastuu. Välittäminen.

Sosiaalinen kestävä kehitys

Päämääränämme on saattaa hyvin erilaisia ja eri suunnista tulevia ihmisiä kohtamaan ja oppimaan toisiltaan. Tätä herkkyyttä ja taitoa me tarvitsemme, kun suomalaista yhteiskuntaa odottavat muun muassa ikääntymisen, syrjäytymisen ja maahanmuuton tuomat haasteet. Aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen koheesion ja vastuun näkökulmat ovat tärkeitä.

Identiteetti. Historia. Uusiutuminen.

Kulttuurinen kestävä kehitys

Historiatietoisuus, perinteen välittäminen ja esteettisyys ovat osa kulttuurillista kestävää kehitystä. Ihmisyhteisöt tarvitsevat ylisukupolvisia näkökulmia omaan aikaansa, ajatteluunsa ja toimiinsa. Kulttuurisen kestävän kehityksen teemaan sisältyy ihmisen luoma kulttuuri, muovaama historia ja tuottama estetiikka. Keskeisiä asioita ovat identiteetin, perinteen, säilyttämisen ja uusiutumisen vuorovaikutus.

Kohtuullisuus. Huominen.

Taloudellinen kestävä kehitys

Ihmisyhteisöjen toiminnalle antaa reunaehdot hyvä taloudenpito. Taloudellinen kestävä kehitys nojaa pitkiin sykleihin ja maltillisiin valintoihin. Ekologisen kestävän kehityksen tavoin sen periaatteena on yksinkertaisuuden ja kohtuullisuuden arvot ja huomisesta huolehtimisen näkökulma.