sosiaalisten tilanteiden pelko

Ohjaustyö työn ja toimintaympäristön myllerryksessä (1 op)

Täydennyskoulutus työllisyystoimijoille 27.–28.4. ja 7-8.9.2023

Työllisyystoimijoille suunnattu koulutuskokonaisuus sisältää paljon työhyvinvointia tukevia elementtejä työllisyystoimijoille. Tutkimme työssä jaksamisen ja viihtymisen kokemuksia kokemusperäisesti ja niitä yhdessä jäsentäen. Samalla työstämme kykyä pohtia kriittisestikin uusia tietoja ja kokemuksia, jotta niiden kautta saavutettaisiin syvempi ja laajempi ymmärrys siitä, mitä omassa työssä ja toimintaympäristössä on tärkeintä säilyttää.

Koulutuksen aihekokonaisuudet:

1.Työssä ja muutoksessa tukeminen.
Työssä ja muutoksessa tukeminen tarvitsee ympärilleen työyhteisön, jossa yhteisöllisyys on riittävää.
Tässä ensimmäisessä osassa avataan muutoksessa toimimisen haasteita ja rakennetaan pystyvyyden kokemuksia sekä autetaan tunnistamaan, milloin tarvitaan ns. järeämpiä toimenpiteitä asiakkaan ohjaukseen. Puhutaan myös oman työyhteisön yhdessä tekemisen kulttuurista. Pienryhmätyöskentelyssä kysytään myös, kuinka rajalliset resurssit vaikuttavat merkityksellisten kohtaamisten luomiseen ja kuinka niitä voi siitä huolimatta luoda.

2. Työn tekemisen tottumukset ja itsetuntemus ammattilaisen ja asiakkaan silmin
Innostava uuden oppiminen sekä tuo että vie työn tekemiseen tarvittavaa energiaa. Työn tekemisen tottumukset ja arkinen vuorovaikutus vaikuttavat siihen kuinka ympärillä olevia tilanteita tulkitaan. Itsetuntemuksen kehittäminen ja syventäminen ammattilaisena sekä asiakkaan käsitykset siitä, mikä itsessä on muuttuvaa ja pysyvää tulevat pienryhmätyöskentelyssä työn alle. Osiossa työskennellään identiteettikysymysten ja muutokseen vaadittavien energioiden kanssa yksilön aikuisiän ja ammatillisen kasvun näkökulmasta.

3.Ihminen sosiaalisena olentona
Tarve tulla toimeen toinen toistemme kanssa ja liittyminen sekä toimiminen erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa on kaikille ihmisille yhteistä. Henkilökohtaisten rajojen asettaminen
voidaan nähdä sosiaalisena taitona tai häiritsevänä riippuen kontekstista. Kokonaisuus käsittelee sosiaalisia pelkoja, stressikuorman kertymistä, mökkiytymistä ilmiönä sekä lisää kykyä ja ymmärrystä haastavien asiakkaiden kohtaamiseen.

4.Metataidot, mihin niitä tarvitaan ja miten niitä jäsennetään?
Uuden oppimisen haasteet ovat kaikille yhteisiä, polut niiden saavuttamiseen yksilöllisiä. Työhyvinvoinnin näkökulmasta metataidot auttavat pilkkomaan ja jäsentämään omaa ammatillista kasvua sekä kehittymistä.
Tässä osiossa aloitetaan metataitojen kanssa työskentely. Oman työhyvinvoinnin syvä ymmärtäminen ja vaaliminen on yksi avain asiakkaiden auttamiseen. Avaamme metataitoja monipuolisesti sekä lisäämme näin kykyä tunnistaa ja käyttää ammattilaisella olemassa olevia ”työkaluja” vaikuttavammin asiakastilanteissa.


2. jakson 7. – 8.9.2023 aihekokonaisuudet (koulutuspäivät klo 10- 15):

 

 

1.Ammattilainen resilienssin kehittäjänä, miten kohtaan stressaantuneen asiakkaan?
Laajalle levinneen resilienssin käsitettä on syytä tutkia ja purkaa, kun puhutaan psykologisesta turvallisuuden tunteesta. Resilienssiä tutkitaan sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmasta. Tutustumme myös kehon viesteihin, kun kohtaamisessa on paljon jännitteitä ja opitaan rauhoittamaan itseä – kehoa ja mieltä.

2.Työkykyisyyden ja mielenterveyden haasteet muuttuvassa maailmassa
Työelämän murros haastaa pelkistetyn ajatuksen työkyvystä. Pitkäaikainen stressi ja henkinen-, sosiaalinen -, ja taloudellinen kuormitus vaikuttaa työkykyyn ja sen arviointiin. Työelämässä tarvitaan yhä parempaa yhteistyötä ja uudenlaisia tapoja työn tekemiseen. Käymme läpi arviointiin liittyviä haasteita ja kehitämme uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja työkyvyn tukemiseen.

3.Mistä lisää voimavaroja konfliktinavigointiin?
Käsittelemme työssä esiin nousevia asia- ja tehtäväkokonaisuuksien kautta tulevia eettisiä ristiriitoja. Näitä voivat olla asiakastyöstä nouseva riittämättömyyden tunne sekä kiireen keskellä työskentely. Pohditaan myös jatkuvan kasvun haastetta oman ajankäytön ja kehittymiseen käytössä olevien resurssien näkökulmasta. Miten tunnistan ja tuen kasvuun ohjaavaa asioiden käsittelyä? Miten luodaan ja kehitetään toimintakykyä?
Tässä osioissa tutustutaan ”uusien tunnetaitojen tarpeeseen”, kun kasvu haastaa sekä ammattilaista, että asiakasta.

4.Motivaation vahvistaminen
Mistä motivaation tunnistaa ja kuinka se juurtuu ihmisen käyttövoimaksi? Miten palataan motivoituneeseen työskentelyyn, jos se katkeaa? Mitä ammattilainen voi tehdä oman motivaationsa suhteen? Entä asiakas, mitä voi odottaa?
Tässä osiossa työstetään motivaatiota sekä opitaan, kuinka asiakasta sitoutetaan osallistamalla omaan tekemiseensä.

Välitehtävänä on osallistaa joko omaa työyhteisöä tai asiakasryhmää jostakin näistä teemoista. Tähän annetaan selkeät ohjeet ja välitehtävästä sovitaan Teams tapaaminen.

Koulutuksen laajuus: 2 + 2 pv, sis. välitehtävä, koulutuspäivät klo 10- 15.

Kenelle

Työllisyystoimijoille.

Kouluttajat

Heidi Härkönen, johdon työnohjaaja, Coach CSLE®, sertifioitu metataitovalmentaja, kouluttaja
Jari Härkönen, psykoterapeutti (YET, Valvira, Kela) Työnohjaaja, Coaching Supervisor & Personal Coach (ICF), kouluttaja.

Koulutuksen hinta

400 €/hlö (sisältää opetuksen ja materiaalit sähköisenä), ruokailut ja mahdollinen majoitus erikseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 6.4. mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi

 

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää

NADA-korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä

NADA -korva-akupunktiota on käytetty päihdevieroituksessa jo 50 vuoden ajan ja yhä lisääntyvässä määrin sitä käytetään myös mielenterveystyössä. Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä -koulutus on päihdevieroitusakupunktioyhdistyksen, NADA Suomi / Finlandin, kriteerien mukainen. Koulutus on suunnattu päihdehuollon, psykiatrian tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille, jotka työskentelevät päihde- tai mielenterveysongelmaisten parissa.

lue lisää