Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

31.8.–1.9.2023 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kasvattajan omaa tietotaitoa tunnetaidoista ja saada varmuutta lapsen tai nuoren tunnetaitojen kehittymisen tukemiseen.  

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.  

Kasvattajana omien tunnetaitojen vahvistaminen sekä omien ohjaustaitojen vahvistaminen tunnetaitojen kehittymisen ohjaamisessa tukee työntekijän mahdollisuuksia nähdä omassa työssään merkityksellisiä ja motivoivia ulottuvuuksia ja vahvistaa omaa työssä jaksamista.   

Tunnetaitojen ohjaamisen erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä ei tarvitse muodostua lisätaakaksi jo muutoinkin kuormittavissa työtehtävissä toimiville; kun tunnetaitojen ohjaamiseen suhtaudutaan ennen kaikkea oikeanlaisen sydämen asenteen löytämisenä, tulee tunnetaitojen huomioimisesta asia, joka aidosti helpottaa omaa työtä.  

Koulutuksen tavoitteena on haastaa jokaista osallistujaa oivaltamaan itse itselleen toimivia tapoja auttaa lasta tai nuorta etenemään tunnetaitojen oppimisen parissa. Koulutukseen osallistuja saa rauhallisessa ja turvallisessa ilmapiirissä pohtia, millaista antia voi koulutuksesta ammentaa käytännön työhönsä.  

Koulutuksessa etsitään yhdessä näkökulmia siihen mitä lapsen tai nuoren eri tavoin haastavan käytöksen takana voi olla. Pohditaan, millaisia tunteita ja tarpeita päällepäin näkyvän käyttäytymisen takaa saattaa olla löydettävissä ja miten lasta tai nuorta voi tukea löytämään yhteyden aitoon itseensä ja omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa. Tarkastelemme myös lapsen tai nuoren mahdollisuuksia säädellä tunteitaan ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen.  

Koulutukseen sisältyy näkökulmia työssä motivoitumiseen ja työssä jaksamiseen, sillä työntekijän motivoituminen ja käytössä olevat voimavarat asettavat omalta osaltaan reunaehdot sille, miten hedelmällisesti työntekijän on mahdollista ohjata lasta eteenpäin tunnetaitojen opettelussa ja vahvistamisessa.  

Kouluttaja

Kouluttajana koulutuksessa toimii Veera Mäenpää. Veera on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja. Veera työskentelee tunnetaito-ohjaajana lastensuojelussa. 

Koulutuksen hinta

350 € (sisältää opetuksen ja materiaalit.)
Ruokailut ja majoitus erikseen.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 18.8.2023 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta.

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi

 

Tulossa

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää

NADA-korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä

NADA -korva-akupunktiota on käytetty päihdevieroituksessa jo 50 vuoden ajan ja yhä lisääntyvässä määrin sitä käytetään myös mielenterveystyössä. Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä -koulutus on päihdevieroitusakupunktioyhdistyksen, NADA Suomi / Finlandin, kriteerien mukainen. Koulutus on suunnattu päihdehuollon, psykiatrian tai muun terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille, jotka työskentelevät päihde- tai mielenterveysongelmaisten parissa.

lue lisää