Raudaskylän Kristillinen Opisto ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Raudaskylän Kristillinen Opisto ry ja sen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

  1. omistaa ja ylläpitää Raudaskylän Kristillinen Opisto -nimistä oppilaitosta, joka toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja herännäisyyden hengessä. Herännäisyyden arvopohjaa voi kuvata sanoilla toivo, rakkaus, armollisuus. Tästä lähtökohdasta käsin toiminnassa pyritään kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon sekä ajattelun ja vakaumuksen kunnioittamiseen.
  2. koulutuksen, kansalais- ja kehittämistoiminnan keinoin huolehtia kulttuurisesta, sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta kestävästä kehityksestä eli globaalisivistyksestä sekä
  3. edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

3 §  Raudaskylän Kristillinen Opisto on yleissivistävää ja ammatillis-sivistävää koulutusta antava kansanopisto. Koulutustarjonta toteutetaan viranomaisten myöntämien ylläpitämislupien mukaisesti. Koulutustehtävien lisäksi opisto harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kansalais- ja kehittämistoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksestä eroamisessa ja erottamisessa noudatetaan yhdistyslakia.

5 § Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

6 § Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää mm. keräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistyksen johtokunta voi päättää yhdistyksen omaisuuden kiinnittämisestä.

7 § Yhdistyksen hallituksena toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsema johtokunta, joka on samalla kansanopiston johtokunta. Yhdistyksen johtokuntaan syyskokouksen päätäksellä kuuluu 7 – 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on lähinnä kolmannes. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Johtokunta on päätäsvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 § Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Opiston rehtori tai hänen sijaisensa toimii kokouksissa esittelijänä. Johtokunta voi valita virkailijoita myös johtokunnan ulkopuolelta ja se voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtokunta voi asettaa työvalio-kunnan tai muita toimikuntia, joiden valtuudet se määrää.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja rehtori, kukin erikseen.

10 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan tilintarkastusyhteisä.

11 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Yhdistyksen tilinpäätäksen tulee olla valmiina ja tarkastettuna kevätkokoukseen mennessä.

13 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa johtokunnan määräämänä päivänä, kevätkokous kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 20. päivään mennessä. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa ennen jäsenkirjeessä.

14 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
 2. esitetään yhdistyksen toimintakertomus
 3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 4. päätetään tilinpäätäksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 5. päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen 15 §:n ja yhdistyslain määräykset

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 2. hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 3. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 4. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 5. valitaan tilintarkastusyhteisö
 6. päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen 15 §:n ja yhdistyslain määräykset

15 § Kokouksissa jäsenten esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Mikäli jäsen haluaa asian yhdistyksen päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle. Esitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.

16 § Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmiställä, paitsi milloin on kysymys sääntäjen 17 ja 18 §:ssä mainituista asioista

17 § Näitä sääntäjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään annetuista äänistä.

18 § Päätäs yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksessa vähintään ääntenenemmiställä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen hengessä tapahtuvan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan.

19 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.