Raudaskylän Kristillinen Opisto | Sora-lainsäädäntö - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Sora-lainsäädäntö

Näyttötutkintoon hakeutumisessa ja valmistavassa koulutuksessa sovelletaan säännöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä, terveydentilavaatimuksista tiedottamisesta, opiskelijaksi ottamiseen liittyvästä tiedon saannista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedon saannista.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (330/2015) on lueteltu tutkinnot, joihin sisältyvät mm. Raudaskylän Kristillisen Opiston järjestämät Kehitysvamma-alan ammattitutkinto, Kehitysvamma-alan erityisammattitutkinto, Päihdetyön ammattitutkinto sekä Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset määrää Opetushallitus.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää hakijalta tarvittaessa hänen terveydentilaansa koskevat tiedot ja mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä. Rikosrekisteriote voidaan pyytää nähtäväksi niiltä, jotka työskentelevät koulutuksen aikana alaikäisten henkilöiden kanssa. Esteenä opiskelijaksi ottamiselle voi olla myös aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa.
 

Kehitysvamma-alan ja mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijan terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (muutettu 330/2015) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
  

< Takaisin edelliselle sivulle