Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus

Uusi peruskoulutus on suunnitteilla alkavaksi syksyllä 2018.
Myös jatkokoulutus peruskoulutuksen suorittaneille on suunnitteilla .
 
Seuraa nettisivujamme.
 

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n. 4-14 -vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on myös ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa käydään läpi myös omaa lapsuutta ja tunnekokemuksia, sekä omaa ohjaajuutta käytettävien menetelmien kautta.
 
Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiaan, tunne- kehotyöskentelyyn, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, LogoArtiin, lasten tunnekoulumenetelmiin sekä Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutuksessa käydään myös läpi mm. Thomas Gordonin (mm.Toimiva Perhe) sekä Marshall Rosenbergin (NVC – Non Violent Communication) oppeihin nojautuvia tarve- ja tunnelähtöisiä, rakentavia tunne-ja vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat lasta tunnekehityksessä ja itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.
 
Osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.
 
Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua syventävään, noin viiden lähijakson mittaiseen jatkokoulutukseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.
 
Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.
Kouluttajat
Vastuukouluttajana toimii Anne-Mari Jääskinen, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, lasten tunnekouluohjaaja ja LogoArt Taideterapiaohjaaja
 
Vierailevia kouluttajia
 

Tiedustelut

Vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen, anne-mari@ilontuuli.fi tai p. 041 4350 000

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho, p. 044 7427 622, sami.vuolteenaho@rko.fi