Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus (25 op)

11.10.2016-8.11.2017

Koulutus on täynnä! Seuraava ryhmä aloittaa keväällä 2018.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

 
Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n. 4-14 -vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on myös ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa käydään läpi myös omaa lapsuutta ja tunnekokemuksia, sekä omaa ohjaajuutta käytettävien menetelmien kautta.
 
Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiaan, tunne- kehotyöskentelyyn, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, LogoArtiin, lasten tunnekoulumenetelmiin sekä Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutuksessa käydään myös läpi mm. Thomas Gordonin (mm.Toimiva Perhe) sekä Marshall Rosenbergin (NVC – Non Violent Communication) oppeihin nojautuvia tarve- ja tunnelähtöisiä, rakentavia tunne-ja vuorovaikutustaitoja, jotka tukevat lasta tunnekehityksessä ja itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.
 
Osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.
 
Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osallistua syventävään, noin viiden viikonlopun mittaiseen jatkokoulutukseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.
 
Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on seitsemän kahden päivän lähiopetusjaksoa (yhteensä 14 lähiopetuspäivää). Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja itsenäisesti toteutettava lopputyö (lopputyön osuus 180h).
 
Tiistaisin kello 8.30-17 ja keskiviikkoisin kello 8-16
 
1.lähijakso: 11.-12.10.2016
- orientoituminen ja ryhmäytyminen
- perustietoa tunteista ja perustunteiden tehtävistä
- lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
- mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteyden vahvistaminen
- tunteiden käsittely ja purkaminen
 
2.lähijakso: 17.-18.1.2017
- lapsen tunnekehitys ja itseilmaisun tasot
- selviytymisstrategiat ja roolit, oireiden kieli
- oman itseni tarkastelu, oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)
- tunteiden käsittely ja purkaminen
 
3.lähijakso: 28.2.-1.3.2017
- lapsuuteni tarina logoterapeuttisesti tarkasteltuna
- ohjaajana toimiminen ja läsnäolo
- itseni voimaannuttaminen
 
4.lähijakso:25.-26.4.2017
- tunnetaito-opetusmenetelmiä, tunteiden purkaminen ja käsittely
- Satuhieronta 1pv (Sanna Tuovinen)
 
5.lähijakso: 5.-6.6.2017
- tunnetaito-opetusmenetelmiä
- tilan ja materiaalien merkitys ja luominen
- Eheyttävä Satutaide 0,5pv (Anu Raines)
 
6.lähijakso: 29.-30.8.2017
- tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot,
- lopputyöhön orientoituminen
 
7.lähijakso: 7.-8.11.2017
- lopputyöraporttien esitykset ja koulutuksen päätös
 
Itse tehden koulutus vahvistaa kasvattajan yhteyttä omaan itseensä ja toimii siten voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina omassa kasvattajuudessa. Tarkoituksena on myös vahvistaa kasvattajan luottamusta itseensä ja omiin taitoihinsa lasten kanssa erilaisten menetelmien käyttäjänä, jotta taitojen siirtäminen työhön olisi mahdollisimman vaivatonta. Tätä tukee myös koulutukseen kuuluva lopputyö.
 
Tunnetaitotyöskentelyssä lasten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen yhteyttä itseensä ja omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, ohjata lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen, oppia olemaan kontaktissa muihin, luoda levollisuutta ja vahvistaa lasta sisäisesti kohtaamaan erilaisia tilanteita. Tavoitteena on myös löytää aikuisena vuorovaikutukselliset keinot toimia arjen kohtaamistilanteissa sekä haastavissa ristiriitatilanteissa.
 
Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen.

Kouluttajat

Vastuukouluttajana toimii Anne-Mari Jääskinen, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, lasten tunnekouluohjaaja ja LogoArt Taideterapiaohjaaja
 
Vierailevat kouluttajat:
Sanna Tuovinen (Satuhieronta-menetelmä 0,5-1pv) www.satuhieronta.fi sekä
Anu Raines (Eheyttävä Satutaide-menetelmä 0,5-1pv) www.anuraines.fi
 
Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja lorujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Satuhieronnalla voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia helpolla ja lapsilähtöisellä tavalla. Kosketus ja rentoutuminen mahdollistavat lapsen tunteiden tunnistamisen ja niiden käsittelyn.
 
Eheyttävää Satutaidetta kouluttaa Anu Raines. Keskeisiä teemoja eheyttävän satutaiteen toimintatuokioissa ovat vuorovaikutus, kosketus, empatia, eettinen kasvatus ja tunteiden käsittely. Näitä koetaan musiikin, liikkeen, kosketuksen ja visuaalisuuksien kautta. Elementteinä läsnä ovat lumous, lämpö ja hyväksyntä.

Hinta

1950€ (sis. opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksu voidaan jakaa 4 erään ja vuosille 2016 ja 2017.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 23.9.2016 mennessä sivun oikean ylälaidan sähköisestä linkistä.
 
Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun. 
 
Koulutukseen mahtuu max 16 henkilöä.

Tiedustelut

Vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen, anne-mari@ilontuuli.fi tai p. 041 4350 000

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho, p. 044 7427 622, sami.vuolteenaho@rko.fi